Neděle

Cloudy

20°/11°

Pondělí

Cloudy

23°/11°

Úterý

Cloudy

22°/13°

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Inform Data a.s.

pro produkty INFORM sjednané podle § 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

1. Společnost Inform Data a.s., se sídlem Orlí 542/27, 602 00 Brno, IČ 02803101, spisová značka B 7045 vedená u Krajského soudu v Brně, zapsaná dne 23.03.2014 (dále jen „Inform Data“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených Inform Data (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují Inform Data a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v písemné formě, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře. Smlouva je platně uzavřena, jakmile došlo k dohodě o jejích podstatných náležitostech a strany si ujednaly písemně, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí Inform Data zákazníkovi základní údaje o sobě, identifikaci zákazníka a účel hovoru, následně je smlouva uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu.

3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi Inform Data a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo fax) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktu Inform Data.

4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo fax).

5. Inform Data je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude Inform Data zákazníka písemně informovat.

6. Vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky případně Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby rozumná potřeba jejich pozdější změny, může Inform Data v přiměřeném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Všeobecných obchodních podmínek uveřejněnou na webové stránce www.inform.cz, resp. www.inform.sk, spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí Inform Data jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Pokud zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit Inform Data (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo fax) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě Inform Data svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami.

článek 2 - Předmět smlouvy a účel produktů a služeb

1. Předmětem smlouvy je závazek Inform Data zveřejnit údaje zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.

2. Účel produktů a služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty.

článek 3 - Doba trvání smlouvy

1. Spuštění produktu/služby bude provedeno do 14 dní od data fakturace. Pokud produkt/služba využívá placených partnerských serverů třetích stran, může být spuštění podmíněno uhrazením faktury. Inform Data si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany zákazníka nebude poskytnuta potřebná součinnost (např. nebudou dodány potřebné podklady), a to o dobu prokazatelně neposkytnuté součinnosti a o dobu přiměřenou k vytvoření produktu poté, co byla součinnost opožděně poskytnuta. V případě bezplatných negarantovaných služeb se datum spuštění a délka běhu produktu/služby řídí rozhodnutím Inform Data.

2. Společnost Inform Data nabízí elektronické produkty v různém rozsahu a různých cenových hladinách. Zákazník má, za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, případně Produktovými podmínkami jednotlivých produktů společnosti Inform Data, možnost přechodu na vyšší rozsah elektronických produktů (a tedy na vyšší cenovou hladinu).

3. Pokud dojde v průběhu trvání smluvního období produktu z nižší cenové hladiny k přechodu na produkt vyšší cenové hladiny, může být cena tohoto nově sjednaného produktu ponížena o cenu zaplacenou za původní produkt na zbytek původně sjednaného smluvního období.

4. Smluvní období nově sjednaného produktu ve vyšší cenové hladině se řídí Produktovými podmínkami daného jednotlivého produktu a počíná běžet datem spuštění nového produktu.

článek 4 - Podoba inzerce

1. Elektronickým produktem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí poskytnutí prostoru pro uveřejnění údajů sloužících pro vyhledání kontaktních údajů zákazníka a/nebo zveřejnění inzerce v podobě textu, obrazu, zvuku či videa dostupné pouze v elektronické formě prostřednictvím veřejných elektronických sítí na dobu 12 měsíců, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Elektronický produkt může zahrnovat formu dostupnou jedním nebo více způsoby elektronické komunikace, a to zejména na internetových serverech provozovaných Inform Data, případně jiných partnerských serverech a sociálních sítích, formou WAP, SMS a/nebo telefonické linky Inform Data (dále jen „reklamní plocha“), či stanoví-li tak Smlouva.

2. Inform Data poskytuje zákazníkům reklamní plochu pro zveřejnění inzerce určenou dle uzavřené Smlouvy se zákazníkem v elektronické formě dostupné určeným způsobem (např. internet, SMS, WAP, infolinka) a prezentované dohodnutým způsobem dle Všeobecných specifikací.

3. Zákazník je povinen dodat návrh inzece nejpozději do 7 dnů od sjednání smlouvy a uvést v něm pouze pravdivé a nezavádějící údaje. Podoba inzerce na partnerských serverech třetích stran musí splňovat inzertní podmínky těchto partnerů, jinak Inform Data negarantuje její publikování. Zamítne-li partner zákazníkovu inzerci pro nesplnění inzertních podmínek, Inform Data je oprávněn na partnerských serverech třetích stran zákazníkovu inzerci přiměřeně upravit či zobecnit tak, aby tyto inzertní podmínky partnerů splňovala. Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané Inform Data v rámci smluvního vztahu a uzavřením smlouvy potvrzuje jejich správnost a úplnost. Zákazník se zavazuje na žádost společnosti Inform Data doložit tato svá oprávnění. Inform Data je oprávněn navrhnout znění zákazníkovy inzerce včetně grafických podkladů použitím veřejně dostupných zdrojů, zejména zákazníkových internetových stránek, přičemž zákazník má povinnost tento návrh do sedmi dnů zkontrolovat či upravit, aby byl v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek. Po této lhůtě je za navržené znění zákazník plně odpovědný jako by jej dodal sám.

4. Inform Data je oprávněn po dobu platnosti Smlouvy prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost předaných kontaktů a jiných údajů zákazníkem Inform Data a pravdivost prohlášení o oprávnění zákazníka využívat kontakty a další údaje předané Inform Data. Zákazník se dále zavazuje písemně informovat Inform Data bez zbytečného odkladu o jakékoliv změně kontaktů a dalších údajů předaných Inform Data v rámci smluvního vztahu.

5. V případě, že zákazník použije v návrhu pro inzerci v příslušném produktu fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy a odměna za toto užití a šíření byla uhrazena. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

6. Zákazník je oprávněn kdykoliv rozsah uveřejněné inzerce aktualizovat, a to emailem na adrese inform@inform.cz, prostřednictvím zákaznické linky +420 511 147 771, písemně dopisem, datovou schránkou či prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách www.inform.cz a www.inform.sk. Má-li úprava inzerce za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany Inform Data, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle smlouvy, Inform Data je v těchto případech oprávněn vyžadovat prokazatelné ověření zákazníka před provedením úprav.

článek 5 - Odstoupení od smlouvy

1. Inform Data může od smlouvy kdykoli odstoupit od počátku jestliže:

a) obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky Inform Data nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených Inform Data nebo

b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Inform Data a zákazníkem nebo

c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za sjednané produkty nebo služby podle Smlouvy více než 60 dnů nebo

d) zákazník nedodá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby ani do 60 dnů od jejího sjednání.

2. Při odstoupeni Inform Data od smlouvy z výše uvedených důvodů může Inform Data požadovat úhradu vzniklé škody, která se sjednává nejméně ve výši objednaných služeb dle smlouvy.

3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky Inform Data nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy.

4. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu i v období mezi 8. dnem a 30. dnem od uzavření Smlouvy. Za včasné odstoupení od Smlouvy se považuje písemné oznámení o odstoupení doručené doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky mezi 8. a 30 dnem od uzavření Smlouvy. V případě takového odstoupení od Smlouvy je Inform Data oprávněn požadovat odstupné, které činí 50 % z ceny sjednané ve Smlouvě bez daně z přidané hodnoty, nejméně však částku 4 500 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých) nebo 180 € (slovy jedno sto osmdesát euro) bez daně z přidané hodnoty. V případě, že je cena produktů a souvisejících služeb sjednaná ve Smlouvě, nižší než 4 500 Kč nebo 180 €, činí částka odstupného 100% sjednané ceny. Pokud by zákazník odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které zákazník odstupuje.

článek 6 - Platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit Inform Data cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Inform Data, na bankovní účet Inform Data uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno. Standardní splatnost faktur je 14 dnů. Splatnost faktur se stornopoplatkem je 7 dnů.

2. Inform Data je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Inform Data je oprávněn jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

 

3. Zákazník udělil uzavřením smlouvy Inform Data souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

4. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, je povinen uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky.

5. Má-li zákazník vůči Inform Data závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, může úhradu podle poslední uzavřené Smlouvy Inform Data považovat za úhradu těchto dříve splatných závazků.

6. V případě přeplatků či duplicitních plateb faktur bude přeplacená částka poukázána zpět na účet, ze kterého platba přeplatku či duplicitní platba přišla, nedohodne-li se zákazník s Inform Data jinak.

článek 7 - Doručování

1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou či datovou schránkou. Inform Data doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou Inform Data poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

2. Při uzavírání Smlouvy se Inform Data a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud Inform Data písemnost doručoval na zasílací adresu, o které zákazník Inform Data oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

4. Jedinou platnou doručovací adresou pro veškerou písemnou korespondenci s Inform Data prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je Inform Data a.s., Orlí 542/27, 602 00 Brno. Na písemnosti zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

článek 8 - Povinnosti z vadného plnění

1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.
2. Zákazník je povinen plnění, které má vady, vyskytnuvší se první den sjednané doby poskytnutí reklamní plochy, písemně uplatnit u Inform Data ve lhůtě 30 dnů od prvého dne sjednané doby poskytnutí reklamní plochy (uveřejnění), a v případě, že dojde k pozdějším změnám inzerce v poskytnuté reklamní ploše, je zákazník vady této inzerce povinen písemně uplatnit u Inform Data ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění změn inzerce v poskytnuté reklamní ploše. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat prodloužení inzerce o dobu, po kterou bylo plnění vadné. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s tímto článkem, jeho nárok zaniká.

3. Zákazník má povinnost informovat Inform Data o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, Inform Data neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu (včetně bezplatného záznamu), jež zákazník prokazatelně poskytl Inform Data jako poslední platné.

článek 9 - Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

1. Inform Data odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany Inform Data v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud Inform Data neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Inform Data, mů̊že činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

3. V případě, že zákazník neoznámí Inform Data písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle článku 8, odstavce 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a Inform Data není povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.

4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Inform Data v případě porušení povinnosti obsažených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je Inform Data oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky a dále úhradu nákladů Inform Data spojených s vymáháním dlužné částky.

6. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle článku 5 odstavce 4 Všeobecných obchodních podmínek je Inform Data oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním.

7. Zaplacením odstupného dle článku 5 odstavce 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčen nárok Inform Data na náhradu škody.

článek 10 - Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní Inform Data prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, produkty a službami nebo podnikem Inform Data, se zasíláním anketního průzkumu a obchodních sdělení Inform Data a jeho partnerů na elektronickou adresu zákazníka nebo s jeho telefonickým kontaktováním ohledně výše uvedeného. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že nesouhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač, může si v nastavení prohlížeče soubory cookies zakázat. Inform Data v tom případě negarantuje bezchybnou funkčnost aplikací.

4. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených Inform Data umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých Inform Data na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

5. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi Inform Data a zákazníkem.

článek 11 - Reklamace

1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.

3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese reklamace@inform.cz, prostřednictvím zákaznické linky +420 511 147 771, datovou schránkou nebo písemně na adrese Inform Data.

4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

5. Inform Data vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

článek 12 - Garance

1. Od 12.5.2014 je součástí nově zakoupených balíčků IOA roční garance přivedení uživatele veřejných elektronických sítí k zápisu zákazníka
- pro balíček IOA160 je garantováno minimálně 160 přivedených uživatelů,
- pro balíček IOA240 je garantováno minimálně 240 přivedených uživatelů,

- pro balíček IOA320 je garantováno minimálně 320 přivedených uživatelů,
- pro balíček IOA480 je garantováno minimálně 480 přivedených uživatelů.

2. V případě sjednání kratší prezentace nebo odložení sjednaného data spuštění prezentace z důvodu neposkytnutí součinnosti zákazníka dle článku 3 odstavce 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo prodlení s úhradou se za každý jeden započatý měsíc prodlení či zkrácení prezentace snižuje garantovaný počet přivedených uživatelů o 1/12.

3. Pokud za dobu prezentace nebude přiveden garantovaný počet uživatelů, má zákazník nárok do 30ti dnů od uplynutí roční prezentace písemně požadovat buď prodloužení prezentace do doby přivedení garantovaného počtu uživatelů k jeho zápisu nebo vrácení poměrné části peněz za nepřivedené uživatele.

článek 13 – Rating firem

1. Službu rating poskytuje Inform Data ve spolupráci s partnerskou společností, která pro Inform Data zajišťuje nezávislé a objektivní stanovování ratingu českých ekonomických subjektů na základě zpracování informací z mnoha zdrojů a která je garantem zveřejněných údajů k ratingu.

2. Dosažený stupeň ratingu představuje pro uživatele aktuální indikátor, který naznačuje, v jakém stavu se konkrétní subjekt nachází k datu ověření, které je zpravidla jednou měsíčně, a jaká míra rizika vyplývá z případné spolupráce s ním. Pokud se subjekt nachází v problematické situaci, ale ve zdrojových databázích se informace o jeho negativním stavu neobjevují, nemůže je rating zahrnovat a zohlednit.

3. Rating firmy je zobrazován pouze pokud je vyšší nebo roven hodnotě B. Má-li zhoršení ratingu zákazníka, ke kterému dojde po objednání služby, dopad na jeho nezobrazování, tedy znemožnění rozsahu plnění ze strany Inform Data, nemá zákazník nárok na kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle smlouvy. Zákazník však může písemně požádat o změnu nastavení hladiny, od které je rating zobrazován, a to oběma směry, tj. například na B+ nebo B-.

článek 14 - Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Znění Všeobecných obchodních podmínek, je k dispozici u zástupců společnosti Inform Data, na webových stránkách www.inform.cz a www.inform.sk anebo v sídle a provozovnách společnosti Inform Data, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

3. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2024.

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 2. 2024 jsou ke stažení zde.