"IRIS PRAHA", spol. s r.o. v likvidaci

T. G. Masaryka 109/53, Loket 35733