C & C INTERNATIONAL s.r.o.

Sabinova 287/3, Praha 13000